Klub Aktywnych Niepełnosprawnych

ROZEZNANIE RYNKU NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ z dnia 16.10.2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/REKRUTACYJNY Projekt: „KAN – Klub Aktywnych Niepełnosprawnych” do pobrania

ROZEZNANIE RYNKU NA WSPARCIE PSYCHOLOGA, GRUPOWY TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, TRENING EKONOMICZNY z dnia 20.09.2018

Plakat: Word, PDF.

Projekt „KAN – KLUB AKTYWNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, NR: RPWP.07.01.02-30-0016/17

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „KAN – KLUB AKTYWNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty, a okres jego realizacji trwa od 01.06.2018 r. do 31.10.2019 r.
Projekt realizowany jest przez Fundację Tyflologika w Partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

Projekt jest skierowany do 60 osób z Poznania lub powiatu poznańskiego

 1. 60 biernych zawodowo, w tym 35 kobiet, 25 mężczyzn
 2. 60 osób niepełnosprawnych, w tym 35 kobiet, 25 mężczyzn, w tym:
  • 29 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
  • 15 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 16 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z zaburzeniami psychicznymi
  • Kryterium dodatkowe:

– osoba korzystająca z PO PŻ (weryfikacja na podstawie danych z OPS, oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym, zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z  PO PŻ) min. 2 osoby

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek  min. 12 osób

W ramach projektu planowane założone jest następujące wsparcie:

 1. Klub aktywnych Niepełnosprawnych dla 60 osób
  • Wsparcie Animatora Pracy – Opiekun klubu – ustalenie ścieżki reintegracji
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania) dla 3 godz./ osobę
  • Wsparcie psychologiczne – średnio 6h/uczestnika projektu
  • Grupowy trening umiejętności społecznych
  • Poradnictwo obywatelskie
  • Grupowy trening ekonomiczny – dla 30 osób
 2. Aktywizacja zdrowotna – dla 60 osób
  • Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą/rehabilitantem zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami – średnio 2 h/mc
 3. Szkolenia komputerowe lub j. angielski– dla 60 osób
  • Szkolenie 100-godzinne. Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe 6,65 zł/godz.
 4. Aktywizacja zawodowa – trener pracy dla 60 osób
  • Poradnictwo i doradztwo zawodowe w tym wypracowanie profilu zawodowego, wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontakt z potencjalnym pracodawcą, wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, .i poradnictwa
 5. Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe dla 25 osób
  • Płatny staż 6-cio miesięczny. Wynagrodzenie 997,40 zł/mc. Dodatkowe wsparcie w ramach stażu (np. koszty dojazdu, odzież ochronna, ubezpieczenie NNW, badania medycyny pracy) do kwoty 1700 zł/ UP.

Celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej przez min. 34% spośród 60 osób niepełnosprawnych (35K, 25 M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w myśl KC woj. wielkopolskie, powiat poznański i m. Poznań, poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 01.06.2018 do 31.10.2019.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 •  uzyskanie kwalifikacji przez min. 26  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • podjęcie zatrudnienia przez min. 11 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym min. 2 osoby niepełnosprawne
 • zmotywowania do poszukiwania pracy przez min. 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 6 osób niepełnosprawnych

Wartość projektu: 908 275,00

Dofinansowanie projektu z UE: 772 033,75

Biuro projektu:

Fundacja Tyflologika

pl. Cyryla Ratajskiego 6,
61-726 Poznań

e-mail: fundacja@tyflologika.pl
telefon: 600 611 504, 665 012 114